Voorwaarden

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING.

Artikel 1, lid 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Reisorganisator: OffroadZweden of een vertegenwoordiger die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerde reizen van OffroadZweden aanbied.

b. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan een georganiseerde reis van de reisorganisator.

b. Reisovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij de reisorganisator zich verplicht tegenover een deelnemer tot het leveren van een georganiseerde reis zoals deze worden omschreven op de website van OffroadZweden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 2, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een vertegenwoordiger plaatsvinden.

Artikel 2, lid 2

De deelnemer verstrekt de reisorganisator of de vertegenwoordiger voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden over de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 3

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

ARTIKEL 3 BETALING.

Artikel 3, lid 1

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient binnen 7 dagen een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 10% van de totale overeengekomen reissom.

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk drie weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisorganisatie. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

Artikel 3, lid 3

Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4 REISSOM.

Artikel 4, lid 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals op de website van OffroadZweden zijn vermeld. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

ARTIKEL 5 INFORMATIE.

Artikel 5, lid 1

De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en geldig motorrijbewijs. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voorschriften betreffende douane en invoerrechten.

Artikel 5, lid 2

Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 5, lid 3

De organisator heeft het recht naar eigen inzicht wijzigingen uit te voeren in de beschreven routes. Een wijziging kan plaatsvinden na het inschatten van de vaardigheden van de deelnemers. Ook andere niet nader te noemen omstandigheden kunnen zorgen voor wijzigingen in de beschreven routes.

Artikel 5, lid 4

Prijs- en programma wijzigingen met betrekking tot overnachtingen, uitrusting en materiaal zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De wijzigingen zoals genoemd in dit artikel lid 3 en 4, vallen niet onder wijzigingen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1,2 en 3.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER.

Artikel 6, lid 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de deelnemer wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de deelnemer de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de al betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten van 40 euro per boeking te vergoeden.

Artikel 6, lid 2

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden beschreven en de deelnemer direct worden meegedeeld. De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 8 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de deelnemer op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 6, lid 3

Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.


ARTIKEL 7 VERVANGING.

Artikel 7, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht

Artikel 7, lid 2

De aanmelder, de deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 6, lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 8 ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

De deelnemer kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief gericht aan de reisorganisator. De datum van ontvangst van de brief door de reisorganisator geldt als annuleringsdatum.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere deelnemer annuleringskosten verschuldigd.

a. bij annulering tot 6 weken voor de dag van vertrek: 10% van de reissom, gelijk aan de aanbetaling.

b. bij annulering vanaf 6 weken† tot 4 weken voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;

c. bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;

d. bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;

e. bij annulering vanaf 1 week tot op de dag van vertrek: 100% van de reissom;

ARTIKEL 9 OPZEGGING, WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR.

Artikel 9, lid 1

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van de reis op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van 4 deelnemers.

Artikel 9, lid 2

De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of dat het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de deelnemer noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 11.

Artikel 9, lid 3

De reisorganisator moet de deelnemer binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer is toe te rekenen. De deelnemer kan de wijziging(en) afwijzen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

Artikel 10, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9, 11, 12, en 13 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Deze verwachtingen zijn uiteraard gerelateerd aan het land waarin de reis gelegen is.

Artikel 10, lid 2

Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15.

Artikel 10, lid 3

Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen† omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer; of

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan een derde persoon (bijvoorbeeld een hoteleigenaar) waarmee de reisorganisator afspraken heeft gemaakt welke niet door die derde persoon zijn nagekomen. Wederom heeft de reisorganisator een inspanningsverplichting om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden of;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 10, lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Hieronder valt ook een afwijkende accommodatie wat zich op een dusdanig laat moment openbaard dat het voor de reisorganisator onmogelijk was een gelijkwaardig alternatief te vinden.

ARTIKEL 11 HULP EN BIJSTAND.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze opgrond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem in overeenstemming met het derde lid van artikel 10 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKEID VAN DE REISORGANISATOR.

Artikel 12, lid 1

Deelname aan reizen, activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de reisorganisator zelf, is de reisorganisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

Artikel 12, lid 2

De reisorganisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften; of

b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; of

c.†vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

Artikel 12, lid 3

De deelnemer wordt geacht een passende annulerings- en ongevallenverzekering af te sluiten. De reisorganisator aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan uit hoofde van een annulerings- of ongevallenverzekering.

Artikel 12, lid 4

De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de reisorganisator en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 12, lid 5

Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de reisorganisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.

Artikel 13, lid 1

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

Artikel 13, lid 2

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 13, lid 3

De deelnemer is verplicht de motorfiets die hem ter beschikking wordt gesteld netjes en goed te behandelen. De organisator is niet kritisch wanneer het gaat om kleine beschadigingen die ontstaan tijdens het rijden op onverharde wegen en bospaden. Schades die ontstaan door val partijen of ander roekeloos rijgedrag komen geheel voor rekening van de deelnemer, ook als schuld niet direct is toe te wijzen aan de deelnemer zelf. Wanneer de motorfiets dusdanig beschadigd of defect is en hierdoor de reis niet kan worden voortgezet, kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van de reissom. De reisorganisator zal proberen een vervangende motorfiets ter beschikking te stellen.

Artikel 13, lid 4

De deelnemer gaat door het boeken van de reis akkoord met de volgende verklaring:

Ik ben mij volledig bewust van de gevaren van het motorrijden op en buiten verharde wegen.  De deelname aan de reis en de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Ik ga akkoord met het feit dat noch de reisorganisator, of haar vertegenwoordigers en plaatsvervangers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor persoonlijke ongelukken, materiŽle schade en financiŽle verliezen van welke aard dan ook, en tevens niet voor andere storingen die te wijten zijn aan overmacht. Het is mij bekend dat de reisorganisator ook niet aansprakelijk is voor het gedrag van andere deelnemers in de groep. Ik zal mij aan de geldende verkeersregels houden en de regels van de reisovereenkomst in acht nemen. Ik zorg ervoor dat ik door mijn gedrag geen schade toebreng aan de mens, flora en fauna. Ik ben in principe gezond en voldoe aan de eisen die de tour aan mij stelt. Ik ben in het bezit van een geldig motorrijbewijs. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het dragen van voldoende beschermende motorkleding.

ARTIKEL 14 RENTE EN INCASSOKOSTEN.

De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting tegen de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 100 euro, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 15 KLACHTEN.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, lid 1, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de reisorganisator ter plekke. Worden klachten ter plekke niet naar tevredenheid opgelost dan dient de deelnemer zich binnen 30 dagen na afloop van de reis schriftelijk te wenden tot de reisorganisator. Klachten die 30 dagen na afloop van de reis worden ingediend worden niet in behandeling genomen.